appartementen

Praktische info & algemene voorwaarden

 

 

Tijden

De appartementen worden verhuurd voor een weekend, midweek of hele week. Inchecken kan op maandag en vrijdag vanaf 15.00 uur. Uitchecken kan ook op maandag en vrijdag tot 10.00 uur. Wilt u eerder of later inchecken of op een andere dag? Laat het ons dan even weten en we bespreken wat er mogelijk is.

 

Prijzen

Voor de appartementen starten we met een basis huurprijs. Voor deze prijs kunt u met het doorgegeven aantal personen verblijven. De eindschoonmaak is inbegrepen, wel dient u zelf het appartement opgeruimd achter te laten, u krijgt van ons de instructies. Verder worden aan de basisprijs standaard toeristenbelasting en bedlinnen per persoon toegevoegd.

Neemt u een kindje mee van 0 tot 3 jaar? Deze mag gratis verblijven in een kinderbed. Wilt u voor dit kindje een groter bed, dan betaalt u hiervoor de normale kosten.

 

Overige kosten

Boekingen gemaakt voor 1 mei krijgen additioneel de volgende kosten, die komen nog bij de huurprijs: 

- het opmaken van het bed met bedlinnen - u kunt ervoor kiezen om dit zelf op te maken of om dit te laten doen

- handdoeken - indien u dit wilt, het is geen verplichting

- keukenlinnen - indien u dit wilt, het is geen verplichting

- ontbijt in het hotel - als u hiervoor kiest kunt u deelnemen aan ons ontbijtbuffet. Dit is natuurlijk niet verplicht.

- borg €50

 

Vanaf 1 mei 2022 hebben we onze prijzen aangepast, en zijn de bovenstaande extra kosten vervallen.  Dit is nu inbegrepen in de huurprijs.

 

Borg

Wij brengen een borg van €50,- in rekening, die u betaalt bij het inchecken (boekingen gemaakt voor 01-05-2022). U krijgt van ons informatie met instructies over het opleveren van uw appartement. Laat u het appartement weer op de gewenste wijze achter, dan krijgt u deze borg terug gestort. Lees in de informatie brief hoe wij dat doen.

 

Wat is er aanwezig?

De appartementen beschikken verder over de benodigdheden zoals keukenapparatuur, koffiezetapparaat, waterkoker, opbergkasten, televisie, een zithoek in de tuin, tijdschriften...

 

Ontbijt

Niet inbegrepen, u kunt uiteraard wel deelnemen. Op maandag tot vrijdag serveren we ontbijt tussen 07 en 09 uur. Op zaterdag en zondag tussen 8 en 10.

De kosten zijn €10,00 per volwassene en €5,00 per kind.

 

 

Nachtregister

In het kader van het Wetboek van Strafrecht en door overheidsinstanties zijn we verplicht tot het bijhouden van een nachtregister. In het nachtregister registreren we van onze bezoeker: de naam, woonplaats, professie en verblijfsdata. Bij uw bezoek dienen we uw legitimatiebewijs te controleren op authenticiteit en geldigheid en hiervan aantekening te maken. Bij uw boeking of tijdens het inchecken vragen we u om deze gegevens. Deze persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, en wordt door ons enkel opgeslagen om te voldoen aan wettelijke plichten.

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Bij het reserveren van een appartement hoeft u geen aanbetaling te voldoen. De kosten die u heeft geboekt kunt u voldoen bij het inchecken. Eventuele andere kosten kunt u gedurende uw verblijf of bij het uitchecken voldoen.

Indien u bij ons heeft geboekt en deze boeking annuleert binnen 7 dagen voor aankomst, zijn we helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 

 

Praktische Informationen und allgemeine Geschäftsbedingungen

 

 

Einchecken / Auschecken

Die Wohnungen werden für ein Wochenende, eine Wochenmitte oder eine ganze Woche gemietet. Das Einchecken ist montags und freitags ab 15 Uhr möglich. Auschecken ist auch montags und freitags bis 10.00 Uhr möglich. Möchten Sie früher oder später oder an einem anderen Tag einchecken? Bitte lassen Sie es uns wissen, und wir werden besprechen, was möglich ist.

 

Preise

Für die Wohnungen beginnen wir mit einem Grundmietpreis. Für diesen Preis können Sie bei der angegebenen Personenzahl bleiben. Die Endreinigung ist inbegriffen, allerdings müssen Sie die Wohnung aufgeräumt verlassen, Sie erhalten von uns Anweisungen. Darüber hinaus werden zum Grundpreis die normale Kurtaxe und die Bettwäsche pro Person hinzugerechnet.

Bringen Sie ein Kind von 0 bis 3 Jahren mit? Er oder sie kann kostenlos in einem Kinderbett übernachten. Wenn Sie für dieses Kind ein größeres Bett wünschen, zahlen Sie die normalen Kosten.

 

Andere Kosten

Bei Buchungen vor dem 1. Mai werden die folgenden zusätzlichen Kosten zum Mietpreis hinzugerechnet: 

- Beziehen des Bettes mit Bettwäsche - Sie können dies selbst machen oder machen lassen

- Handtücher - wenn Sie wollen, es ist keine Verpflichtung

- Küchenwäsche - wenn Sie es wünschen, ist es keine Pflicht

- Frühstück im Hotel - wenn Sie möchten, können Sie an unserem Frühstücksbuffet teilnehmen. Dies ist natürlich nicht obligatorisch.

- Kaution 50 €

 

Ab 1. Mai 2022 haben wir unsere Preise geändert, und die oben genannten Zusatzkosten entfallen.  Dies ist nun im Mietpreis enthalten.

 

 

Einzahlung

Wir berechnen eine Kaution von €50,-, die Sie beim Check-in bezahlen. Sie erhalten von uns eine Information mit Anweisungen, wie Sie Ihre Wohnung anliefern können. Wenn Sie die Wohnung in der gewünschten Weise verlassen, wird Ihnen diese Kaution zurückerstattet. Lesen Sie im Informationsschreiben, wie wir das machen.

 

Was ist da?

Die Wohnungen sind mit Küchengeräten, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Vorratsschränken, Fernseher, eine Sitzecke im Garten, Zeitschriften... ausgestattet.

Sie können ein Basispaket mit Kaffeefiltern, Kaffee, Zucker und Milch, Geschirrspülertabletten kaufen.

 

Frühstück 

Nicht inbegriffen, Sie können natürlich teilnehmen. Von Montag bis Freitag servieren wir das Frühstück zwischen 07 und 09 Uhr. Am Samstag und Sonntag zwischen 8 und 10 Uhr.

Die Kosten betragen 10,00 € pro Erwachsenen und 5,00 € pro Kind.

  

Nacht-Register

Im Rahmen des Strafgesetzbuches und von Regierungsbehörden sind wir verpflichtet, ein Nachtregister zu führen. In das Nachtregister tragen wir Namen, Wohnort, Beruf und Aufenthaltsdaten unserer Besucher ein. Zum Zeitpunkt Ihres Besuchs müssen wir Ihren Identitätsnachweis auf Echtheit und Gültigkeit prüfen und dies vermerken. Wir werden Sie bei der Buchung oder beim Einchecken um diese Informationen bitten. Diese persönlichen Informationen werden nicht für kommerzielle oder andere Zwecke verwendet und werden von uns nur gespeichert, um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen.

 

Zahlungs- und Stornierungsbedingungen

Wenn Sie eine Wohnung buchen, müssen Sie keine Anzahlung leisten. Die von Ihnen gebuchten Kosten können beim Einchecken bezahlt werden. Alle anderen Kosten können während Ihres Aufenthalts oder beim Auschecken bezahlt werden.

Wenn Sie bei uns gebucht haben und diese Buchung innerhalb von 7 Tagen vor Ankunft stornieren, sind wir leider gezwungen, Kosten in Rechnung zu stellen.

 

Practical info & general conditions

 

 

Check in/out

The apartments are rented for a weekend, midweek or whole week. Check-in is possible on Mondays and Fridays from 3 pm. Check out is also possible on Mondays and Fridays until 10 am. Would you like to check in earlier or later or on another day? Please let us know and we will discuss what is possible.

 

Prices

For the apartments we start with a basic rental price. For this price you can stay with the given number of persons. The final cleaning is included, but you have to leave the apartment tidy, you will receive instructions from us. Furthermore, standard tourist tax and bed linen per person are added to the basic price.

Do you bring a child from 0 to 3 years? This child can stay for free in a crib. If you want a bigger bed for this child, you pay the normal costs.

 

Other costs

Bookings made before 1 May will have the following additional costs added to the rental price: 

- making the bed with bed linen - you can choose to make this yourself or have this done

- towels - if you want, it is not an obligation

- kitchen linen - if you want, it is not an obligation

- Breakfast at the hotel - if you choose, you can participate in our breakfast buffet. This is of course not obligatory.

- deposit €50

 

From 1 May 2022 we have changed our prices, and the above additional costs have been dropped.  This is now included in the rental price.

 

 

Deposit

We charge a deposit of €50,-, which you pay at check-in. You will receive information from us with instructions on how to deliver your flat. If you leave the flat in the desired manner, this deposit will be refunded to you. Read in the information letter how we do this.

 

What is there?

The apartments have all the necessary equipment such as kitchen appliances, coffee maker, kettle, storage cupboards, television, a sitting area in the garden, magazines...

You can buy a basic package with coffee filters, coffee, sugar and milk, dishwasher tablets.

 

Breakfast

 Not included, you can of course participate. On Monday to Friday we serve breakfast between 07 and 09 o'clock. On Saturday and Sunday between 8 and 10.

The costs are €10,00 per adult and €5,00 per child.

  

Night registry

Within the framework of the Penal Code and by government agencies, we are obliged to keep a night register. In the night register we register our visitor's name, place of residence, profession and dates of stay. At the time of your visit, we must check your proof of identity for authenticity and validity and make a note of this. We will ask you for this information when you make your booking or during check-in. This personal information will not be used for commercial or other purposes, and will only be stored by us in order to comply with legal obligations.

 

Payment and cancellation conditions

When booking an apartment you do not need to pay a deposit. The costs you have booked can be paid at check-in. Any other costs can be paid during your stay or at check out.

If you have booked with us and cancel this booking within 7 days before arrival, we are unfortunately forced to charge a fee.