VOORSCHRIFTEN EN WERKWIJZE

Om verspreiding van het Corona virus verder tegen te gaan, houden wij rekening met de maatregelen en richtlijnen van het RIVM. Wij kunnen dit echter niet alleen, en vragen u om met ons mee te denken. 

Wij hanteren voor een bezoek aan In de Witte Dame (of het nu om een restaurant- of terrasbezoek gaat) de volgende richtlijnen:

 

1. Reserveren voor restaurantbezoek binnen is verplicht. Wij reserveren een tafel binnen volgens de standaard richtlijnen. Is er plek en goed weer, dan kunt u buiten een tafel uitkiezen. Reserveer je tafel via Kitchen - Reserveren.

2. Vooraf inventariseren wij bij u uit hoeveel huishoudens het gezelschap bestaat - en of niemand klachten vertoont.

3. U mag bij ons plaatsnemen met 2 personen of 1 huishouden aan 1 tafel. Bij reserveringen houden we hiermee rekening.

4. Wij ontvangen alle gasten op het terras en in het restaurant met het controlegesprek.

5. Bij drukte wijzen we u de tafel toe, om zoveel mogelijk traffic op het terras in goede banen te leiden. Het kan zijn dat wij hiervoor tafels vrij houden zodat onze teamleden hierop kunnen sturen. We rekenen op uw begrip.

6. Houd aub 1,5 meter afstand als dit kan. Neem aan tafel enkel plaats met mensen uit het eigen huishouden of met z'n tweeën.

7. Volg de markeringen op de vloeren.

8. Verplaats geen tafels of stoelen omdat een andere plek op het terras u leuker lijkt.

9. Toiletbezoek is alleen toegestaan voor geregistreerde bezoekers.

REGELN UND VERFAHREN

Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter zu verhindern, berücksichtigen wir die Maßnahmen und Richtlinien des RIVM. Wir können dies jedoch nicht allein tun und bitten Sie, mit uns mitzudenken. 

Wir verwenden die folgenden Richtlinien für einen Besuch in In de Witte Dame (unabhängig davon, ob es sich um einen Restaurant- oder Terrassenbesuch handelt):

 

1. Reservierungen für Restaurantbesuche im Inneren sind erforderlich. Wir reservieren einen Tisch im Inneren gemäß den Standardrichtlinien. Wenn Platz und gutes Wetter vorhanden sind, können Sie sich einen Tisch im Freien aussuchen. Buchen Sie Ihren Tisch über Küche - Reservierung.

2. Im Voraus werden wir eine Bestandsaufnahme machen, aus wie vielen Haushalten das Unternehmen besteht - und ob sich niemand beschwert.

3. Sie können bei uns mit 2 Personen oder 1 Haushalt an 1 Tisch sitzen. Wir berücksichtigen dies bei unseren Vorbehalten.

4. Wir empfangen alle Gäste auf der Terrasse und im Restaurant bei der Kontrolle.

5. Im Falle von Menschenansammlungen werden wir Ihnen den Tisch zuweisen, um den Verkehr auf der Terrasse so gut wie möglich zu kontrollieren. Zu diesem Zweck können wir Tische frei halten, damit unsere Teammitglieder sie lenken können. Wir zählen auf Ihr Verständnis.

6. Bitte halten Sie nach Möglichkeit einen Abstand von 1,5 Metern ein. Setzen Sie sich nur mit Personen aus Ihrem eigenen Haushalt oder nur zu zweit an den Tisch.

7. Folgen Sie den Markierungen auf den Etagen.

8. Verschieben Sie keine Tische oder Stühle, denn ein anderer Platz auf der Terrasse scheint Ihnen mehr Spaß zu machen.

9. Toilettenbesuche sind nur für registrierte Besucher erlaubt.

 

RULES AND PROCEDURE

In order to further prevent the spread of the Corona virus, we take into account the measures and guidelines of RIVM. However, we cannot do this alone, and ask you to think along with us. 

We use the following guidelines for a visit to In de Witte Dame (whether it is a restaurant or terrace visit):

 

1. Reservations for restaurant visits inside are required. We reserve a table inside according to the standard guidelines. If there is room and good weather, you can choose a table outside. Book your table via Kitchen - Reservation.

2. In advance we will make an inventory of how many households the company consists of - and if no one is complaining.

3. You may sit with us with 2 persons or 1 household at 1 table. We take this into account when making reservations.

4. We receive all guests on the terrace and in the restaurant with the check-up.

5. In case of crowds, we will assign the table to you in order to control as much traffic on the terrace as possible. We may keep tables free for this purpose so that our team members can steer them. We count on your understanding.

6. Please keep a distance of 1.5 meters if possible. Only take a seat at the table with people from your own household or just the two of you.

7. Follow the markings on the floors.

8. Do not move tables or chairs because another place on the terrace seems more fun to you.

9. Toilet visits are allowed only for registered visitors.