Praktische info & algemene voorwaarden

Prijzen

Single room voor 1 persoon €89,00 per nacht.

Comfort room voor 1 persoon €89,00 - 2 personen €99,00 per nacht.

Deluxe room voor 1 persoon €99,00 - 2 personen €109,00 per nacht.

Loft voor 1 of 2 personen €129,00 per nacht.

 

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting - €2,00 per persoon per nacht.

Prijzen zijn exclusief ontbijt - bij te boeken voor €12,50 per persoon per dag.

 

Overige prijzen

Neemt u een kindje mee van 0 tot 3 jaar? Deze mag gratis verblijven.

U kunt het kindje laten slapen in uw grote bed, of wij installeren gratis een babybedje.

Neemt u een kindje van 3+ of volwassen persoon mee? Voor een extra persoon rekenenen we €10,00 per persoon per nacht.

Indien hiervoor een extra bed nodig is, rekenen we hiervoor €20,00 per bed per nacht. Dit is extra te boeken bij een loft.

 

Tijden

Uitchecken kan tussen 07.00 uur en 10.00 uur.

Inchecken kan tussen 16.00 uur en 21.00 uur.

Wilt u eerder of later inchecken? Neem gerust even telefonisch contact op voor de mogelijkheden. 

Wilt u eerder of later uitchecken? Ook hiervoor bespreken de mogelijkheden met u persoonlijk.

 

Ontbijt

U kunt bij uw overnachting ontbijt reserveren, hiervoor rekenen wij €12,50 per persoon per dag.

Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar rekenen we €5,00 voor het ontbijt en onder de 3 jaar geen extra kosten.

 

Nachtregister

In het kader van het Wetboek van Strafrecht en door overheidsinstanties zijn we verplicht tot het bijhouden van een nachtregister. In het nachtregister registreren we van onze bezoeker: de naam, woonplaats, professie en verblijfsdata. Bij uw bezoek dienen we uw legitimatiebewijs te controleren op authenticiteit en geldigheid en hiervan aantekening te maken. Bij uw boeking of tijdens het inchecken vragen we u om deze gegevens. Deze persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, en wordt door ons enkel opgeslagen om te voldoen aan wettelijke plichten.

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Bij het reserveren van een kamer hoeft u geen aanbetaling te voldoen. Wij vragen om de kosten van de hotelkamer en toeristenbelasting te voldoen bij het inchecken. Eventuele andere kosten kunt u gedurende uw verblijf of bij het uitchecken voldoen.

Indien u een kamer bij ons heeft geboekt en deze boeking annuleert, zijn we helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 

 

praktische Informationen und allgemeine Geschäftsbedingungen

Preise

Einzelzimmer für 1 Person €89,00 pro Nacht.

Komfortzimmer für 1 Person €89,00 - 2 Personen €99,00 pro Nacht.

Deluxe-Zimmer für 1 Person €99,00 - 2 Personen €109,00 pro Nacht.

Loft für 1 oder 2 Personen €129,00 pro Nacht.

 

Die Preise verstehen sich ohne Kurtaxe - 2,00 € pro Person und Nacht.

Die Preise verstehen sich ohne Frühstück - zu buchen für 12,50 € pro Person und Tag.

 

Andere Preise

Nehmen Sie ein Kind im Alter von 0 bis 3 Jahren mit? Dieser kann kostenlos bleiben.

Sie können das Kind in Ihrem großen Bett schlafen lassen, oder wir stellen Ihnen kostenlos ein Kinderbett auf.

Bringen Sie ein Kind ab 3 Jahren oder einen Erwachsenen mit? Für eine zusätzliche Person berechnen wir 10,00 € pro Person und Nacht.

Wenn ein Zusatzbett erforderlich ist, berechnen wir 20,00 € pro Bett und Nacht. Dieser kann in einem Loft extra gebucht werden.

 

Zeiten

Sie können zwischen 07.00 und 10.00 Uhr auschecken.

Check-in ist zwischen 16.00 und 21.00 Uhr möglich.

Möchten Sie früher oder später einchecken? Sie können sich gerne telefonisch über die Möglichkeiten informieren. 

Möchten Sie früher oder später auschecken? Wir werden die Möglichkeiten mit Ihnen persönlich besprechen.

 

Frühstück

Sie können das Frühstück zusammen mit Ihrer Übernachtung reservieren, wir berechnen 12,50 € pro Person und Tag.

Für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren berechnen wir 5,00 € für das Frühstück und unter 3 Jahren keine zusätzlichen Kosten.

 

Nachtregister

Im Rahmen des Strafgesetzbuches und durch staatliche Stellen sind wir verpflichtet, ein Nachtregister zu führen. In das Nachtregister tragen wir Namen, Wohnort, Beruf und Aufenthaltsdaten unserer Besucher ein. Zum Zeitpunkt Ihres Besuchs müssen wir Ihren Identitätsnachweis auf Echtheit und Gültigkeit prüfen und dies vermerken. Wir werden Sie bei der Buchung oder beim Einchecken um diese Informationen bitten. Diese persönlichen Informationen werden nicht für kommerzielle oder andere Zwecke verwendet und nur von uns gespeichert, um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen.

 

Zahlungs- und Stornierungsbedingungen

Bei der Buchung eines Zimmers müssen Sie keine Anzahlung leisten. Wir bitten Sie, die Kosten für das Hotelzimmer und die Kurtaxe beim Einchecken zu bezahlen. Alle anderen Kosten können während Ihres Aufenthalts oder beim Auschecken bezahlt werden.

Wenn Sie ein Zimmer bei uns gebucht haben und diese Buchung stornieren, müssen wir leider eine Gebühr erheben.. 

PRACTICAL INFO & GENERAL CONDITIONS

Prices

Single room for 1 person €89,00 per night.

Comfort room for 1 person €89,00 - 2 persons €99,00 per night.

Deluxe room for 1 person €99,00 - 2 persons €109,00 per night.

Loft for 1 or 2 persons €129,00 per night.

 

Prices are excluding tourist tax - €2,00 per person per night.

Prices do not include breakfast - to be booked for €12,50 per person per day.

 

Other prices

Are you taking a child from 0 to 3 years old? This one can stay for free.

You can let the child sleep in your big bed, or we will install a cot for free.

Do you bring a child aged 3+ or an adult? For an extra person we charge €10.00 per person per night.

If an extra bed is required, we charge €20.00 per bed per night. This can be booked extra at a loft.

 

Times

You can check out between 07.00 and 10.00 hours.

Check-in is possible between 16.00 and 21.00 hours.

Do you want to check in earlier or later? Feel free to contact us by phone for the possibilities. 

Would you like to check out earlier or later? We will discuss the possibilities with you personally.

 

Breakfast

You can reserve breakfast with your overnight stay, for this we charge €12.50 per person per day.

For children between 3 and 12 years we charge €5,00 for breakfast and under 3 years no extra costs.

 

Night registry

Within the framework of the Penal Code and by government agencies, we are obliged to keep a night register. In the night register we register our visitor's name, place of residence, profession and dates of stay. At the time of your visit, we must check your proof of identity for authenticity and validity and make a note of this. We will ask you for this information at the time of booking or check-in. This personal information is not used for commercial or other purposes, and is only stored by us to comply with legal obligations.

 

Payment and cancellation conditions

When booking a room you do not have to pay a deposit. We ask you to pay the cost of the hotel room and tourist tax at check-in. Any other costs can be paid during your stay or at check out.

If you have booked a room with us and cancel this booking, we will unfortunately be forced to charge a fee.