De voorwaarden van bed and breakfast

Wat mag u verwachten van deze b&b?

Praktische info & algemene voorwaarden

 

Overige prijzen

Neemt u een kindje mee van 0 tot 3 jaar? Deze mag gratis verblijven.

U kunt het kindje laten slapen in uw grote bed, of wij installeren gratis een babybedje.

Neemt u een kindje van 3+ of volwassen persoon mee? Voor een extra persoon rekenenen we €10,00 per persoon per nacht.

Indien hiervoor een extra bed nodig is, rekenen we hiervoor €10,00 per bed per nacht. Dit is extra te boeken bij een loft.

 

Tijden

Inchecken in het hotel kan tussen 15 en 20 uur. Uitchecken kan tussen 07 en 11 uur.

Wilt u eerder of later inchecken? Neem gerust even telefonisch contact op voor de mogelijkheden. 

 

Ontbijt

Inbegrepen bij de kamerprijs. Op maandag tot vrijdag serveren we ontbijt tussen 07 en 10 uur. Op zaterdag en zondag tussen 8 en 10 uur. 

 

Nachtregister

In het kader van het Wetboek van Strafrecht en door overheidsinstanties zijn we verplicht tot het bijhouden van een nachtregister. In het nachtregister registreren we van onze bezoeker: de naam, woonplaats, professie en verblijfsdata. Bij uw bezoek dienen we uw legitimatiebewijs te controleren op authenticiteit en geldigheid en hiervan aantekening te maken. Bij uw boeking of tijdens het inchecken vragen we u om deze gegevens. Deze persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, en wordt door ons enkel opgeslagen om te voldoen aan wettelijke plichten.

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Bij het reserveren van een kamer hoeft u geen aanbetaling te voldoen. Wij vragen om de kosten van de hotelkamer te voldoen bij het inchecken. Eventuele andere kosten kunt u gedurende uw verblijf of bij het uitchecken voldoen.

Indien u een kamer bij ons heeft geboekt en helaas moet annuleren, dan is dit onder normale condities mogelijk tot een dag voor aankomst (24 uur). Het is mogelijk dat u een van de andere annuleringsvoorwaarden gekozen heeft bij uw boeking, dan zijn deze uiteraard van toepassing. Overweegt u een annulering, neem dan contact met ons op. 

 

Lost&found

Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw eigendommen, die u eventueel verliest of vergeet in uw hotelkamer. Gevonden voorwerpen bewaren wij 1 maand.

 

Praktische Informationen und allgemeine Geschäftsbedingungen

 

Andere Preise

Nehmen Sie ein Kind im Alter von 0 bis 3 Jahren mit? Dieser kann kostenlos bleiben.

Sie können das Kind in Ihrem großen Bett schlafen lassen, oder wir stellen Ihnen kostenlos ein Kinderbett auf.

Bringen Sie ein Kind ab 3 Jahren oder einen Erwachsenen mit? Für eine zusätzliche Person berechnen wir €10,00  pro Person und Nacht.

Wenn ein Zusatzbett erforderlich ist, berechnen wir €10,00 pro Bett und Nacht. Dieser kann in einem Loft extra gebucht werden.

 

Zeiten

Das Einchecken im Hotel ist zwischen 15 und 20 Uhr möglich. Das Auschecken ist zwischen 07 und 11 Uhr möglich.

Möchten Sie früher oder später einchecken? Bitte rufen Sie uns für die Möglichkeiten an. 

 

Frühstück

Im Zimmerpreis inbegriffen. Von Montag bis Freitag servieren wir zwischen 07 und 10 Uhr Frühstück. Am Samstag und Sonntag zwischen 8 und 10 Uhr. Ab dem 5. Juni servieren wir das Frühstück wieder in der Brasserie.

 

Nachtregister

Im Rahmen des Strafgesetzbuches und durch staatliche Stellen sind wir verpflichtet, ein Nachtregister zu führen. In das Nachtregister tragen wir Namen, Wohnort, Beruf und Aufenthaltsdaten unserer Besucher ein. Zum Zeitpunkt Ihres Besuchs müssen wir Ihren Identitätsnachweis auf Echtheit und Gültigkeit prüfen und dies vermerken. Wir werden Sie bei der Buchung oder beim Einchecken um diese Informationen bitten. Diese persönlichen Informationen werden nicht für kommerzielle oder andere Zwecke verwendet und nur von uns gespeichert, um gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen.

 

Zahlungs- und Stornierungsbedingungen

Bei der Buchung eines Zimmers müssen Sie keine Anzahlung leisten. Wir bitten Sie, die Kosten für das Hotelzimmer und die Kurtaxe beim Einchecken zu bezahlen. Alle anderen Kosten können während Ihres Aufenthalts oder beim Auschecken bezahlt werden.

Wenn Sie ein Zimmer bei uns gebucht haben und diese Buchung innerhalb von 7 Tagen vor der Ankunft stornieren, müssen wir leider eine Gebühr erheben. Derzeit fallen aufgrund der speziellen Corona-Konditionen in der Regel überhaupt keine Stornogebühren an. Wenn Sie eine Stornierung in Betracht ziehen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 

 

Verloren&gefunden

 

Wir sind nicht verantwortlich für Ihre Gegenstände, die Sie vielleicht verlieren oder in Ihrem Hotelzimmer vergessen. Wir bewahren gefundene Gegenstände 1 Monat lang auf.

Practical info & general conditions

 

 

Other prices

Are you taking a child from 0 to 3 years old? This one can stay for free.

You can let the child sleep in your big bed, or we will install a cot for free.

Do you bring a child aged 3+ or an adult? For an extra person we charge €10.00 per person per night.

If an extra bed is required, we charge €10.00 per bed per night. This can be booked extra at a loft.

 

Times

Check-in at the hotel is possible between 15 and 20 hrs. Check-out time is between 07 and 11 hours.

Would you like to check in earlier or later? Please call us for the possibilities. 

 

Breakfast

Included in the room rate. On Monday to Friday we serve breakfast between 07 and 10 am. On Saturday and Sunday between 8 and 10 am. From 5 June onwards we will serve breakfast in the brasserie again.

 

Night registry

Within the framework of the Penal Code and by government agencies, we are obliged to keep a night register. In the night register we register our visitor's name, place of residence, profession and dates of stay. At the time of your visit, we must check your proof of identity for authenticity and validity and make a note of this. We will ask you for this information at the time of booking or check-in. This personal information is not used for commercial or other purposes, and is only stored by us to comply with legal obligations.

 

Payment and cancellation conditions

When booking a room you do not have to pay a deposit. We ask you to pay the cost of the hotel room and tourist tax at check-in. Any other costs can be paid during your stay or at check out.

If you have booked a room with us and cancel this booking within 7 days before arrival, we will unfortunately be forced to charge a fee. Currently, there is usually no cancellation fee at all, given the special corona conditions. If you are considering a cancellation, please contact us. 

 

Lost&found

We are not responsible for your belongings, which you may lose or forget in your hotel room. We keep found items for 1 month.


K V K   7 6 1 6 4 8 4 5 

B R A S S E R I E   I N   D E   W I T T E  D A M E   B V   |  P A S T O O R    V U L L I N G H S P L E I N   1 4   |   5 9 7 1   C B   G R U B B E N V O R S T   |   0 0 3 1   7 7   3 5 5   7 2 0 0