uw reservering in de witte dame | hotel

wat u mag verwachten in onze bed and breakfast

Praktische info & algemene voorwaarden

Reserveren

Dit kan eenvoudig via onze agenda of telefonisch. Of stuur ons een mailtje.

Reserveren op deze wijze is altijd voordeliger dan het reserveren via een agent als booking.com. De voorwaarden zijn tevens exact hetzelfde én het wordt ook nog eens persoonlijker!

 

Annuleren

Een hotelkamer (ook appartement 32 als u deze met de hotelservice heeft geboekt) kan nog tot 24 uur vooraf geannuleerd worden. Heb je voor een groot gezelschap gereserveerd, dan zou het wel fijn zijn als een eventuele annulering niet last minute wordt gecanceld, maar zo snel als u hiervan zelf op de hoogte bent.

Een appartement kun je tot 7 dagen vooraf kosteloos annuleren.

 

Kamerprijs 

Alle kamers hebben een eigen prijs voor een verblijf van 1, 2 of meer personen. Wil je de actuele prijs op de gewenste datum weten? Klik dan hier en geef de juiste gegevens in. 

 

Overige prijzen

Neem je een kindje mee van 0 tot 3 jaar? Deze mag gratis verblijven.

U kunt het kindje laten slapen in uw grote bed, of wij installeren gratis een babybedje. Geef dan wel even aan dat hij/zij mee komt. 

Een kind van 3+ jaar, of volwassen persoon kun je aangeven bij het reserveren van een kamer, dit is in sommige kamertypen niet mogelijk.

 

Tijden

Inchecken kan tussen 15 en 21 uur. Uitchecken kan tussen 07 en 11 uur.

Wil je eerder of later inchecken? Neem gerust even telefonisch contact op voor de mogelijkheden. 

De B&W Holiday apartments kunnen enkel voor 3 nachten of langer gereserveerd worden. Bij de appartementen In de Witte Dame kun je op maandag of vrijdag in- / uitchecken.

 

Ontbijt

Dit is bij alle hotelkamers inbegrepen bij de kamerprijs. Op maandag tot vrijdag serveren we ontbijt tussen 07 en 9.30 uur. Op zaterdag en zondag tussen 8 en 10 uur. 

Bij alle appartementen is het ontbijt eventueel ook mogelijk, zowel per dag (los bij te boeken) als elke dag (hotelservice).

 

Nachtregister

In het kader van het Wetboek van Strafrecht en door overheidsinstanties zijn we verplicht tot het bijhouden van een nachtregister. In het nachtregister registreren we van onze bezoeker: de naam, woonplaats, en verblijfsdata. Bij je bezoek dienen we een legitimatiebewijs te controleren op authenticiteit en geldigheid en hiervan aantekening te maken. Bij de boeking of tijdens het inchecken vragen we u om deze gegevens. Deze persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor commerciële of andere doeleinden, en wordt door ons enkel opgeslagen om te voldoen aan wettelijke plichten.

 

Lost&found

Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw eigendommen, die u eventueel verliest of vergeet in uw hotelkamer. Gevonden voorwerpen bewaren wij minimaal 1 maand en wij gaan hier zo respectvol mogelijk mee om. Neem gerust contact met ons op.

 

Praktische Informationen und allgemeine Geschäftsbedingungen

Reservierung

Sie können dies ganz einfach über unseren Kalender oder per Telefon tun. Oder senden Sie uns eine E-Mail.

Eine Buchung auf diese Weise ist immer billiger als eine Buchung über eine Agentur wie booking.com. Die Bedingungen sind auch genau die gleichen und es ist auch mehr persönlich!

 

Stornierung

Ein Hotelzimmer (auch Wohnung 32, wenn Sie es über den Hotelservice gebucht haben) kann bis zu 24 Stunden im Voraus storniert werden. Wenn Sie für eine große Gruppe gebucht haben, wäre es schön, wenn eine Stornierung nicht in letzter Minute erfolgt, sondern sobald Sie davon erfahren.

Sie können eine Wohnung bis zu 7 Tage im Voraus kostenlos stornieren.

 

Zimmerpreis 

Alle Zimmer haben ihren eigenen Preis für Aufenthalte von 1, 2 oder mehr Personen. Möchten Sie den aktuellen Preis für das gewünschte Datum wissen? Dann klicken Sie hier und geben Sie die richtigen Daten ein. 

 

Andere Preise

Bringen Sie ein Kind von 0 bis 3 Jahren mit? Dieses kann kostenlos übernachten.

Sie können das Kind in Ihrem großen Bett schlafen lassen, oder wir stellen kostenlos ein Babybett auf. In diesem Fall geben Sie bitte an, dass Ihr Kind mit Ihnen kommt. 

Sie können bei der Buchung eines Zimmers ein Kind ab 3 Jahren oder eine erwachsene Person angeben, bei einigen Zimmertypen ist dies nicht möglich.

 

Zeiten

Der Check-in kann zwischen 15 und 21 Uhr erfolgen. Der Check-out kann zwischen 7 Uhr und 11 Uhr erfolgen.

Möchten Sie früher oder später einchecken? Bitte rufen Sie uns an, um die Möglichkeiten zu erfragen. 

Die B&W-Ferienwohnungen können nur für 3 Nächte oder länger gebucht werden. Für die White Lady Wohnungen können Sie montags oder freitags ein- und auschecken.

 

Frühstück

Dieses ist bei allen Hotelzimmern im Zimmerpreis enthalten. Von Montag bis Freitag servieren wir das Frühstück zwischen 07 und 9.30 Uhr. Am Samstag und Sonntag zwischen 8 Uhr und 10 Uhr.

Das Frühstück ist auch in allen Wohnungen möglich, entweder pro Tag (separat buchbar) oder jeden Tag (Hotelservice).

 

Nachtregister

Nach dem Strafgesetzbuch und von staatlichen Stellen sind wir verpflichtet, ein Nachtregister zu führen. Im Nachtregister werden der Name, der Wohnort und die Aufenthaltsdaten unserer Besucher eingetragen. Während Ihres Besuchs müssen wir ein Ausweisdokument auf Echtheit und Gültigkeit prüfen und dies vermerken. Bei der Buchung oder beim Check-in fragen wir Sie nach diesen Angaben. Diese persönlichen Daten werden nicht für kommerzielle oder andere Zwecke verwendet und von uns nur gespeichert, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

 

Verloren&gefunden

Wir sind nicht verantwortlich für Ihre Gegenstände, die Sie vielleicht verlieren oder in Ihrem Hotelzimmer vergessen. Wir bewahren gefundene Gegenstände mindestens 1 Monat lang auf und behandeln sie so respektvoll wie möglich. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Practical info & general conditions

Booking

You can easily do this through our calendar or by phone. Or send us an email.

Booking this way is always cheaper than booking through an agent like booking.com. The conditions are also exactly the same and it is also more personal!

 

Cancellation

A hotel room (also apartment 32 if you booked it with the hotel service) can still be cancelled up to 24 hours in advance. If you have booked for a large group, it would be nice if a cancellation is not made last minute, but as soon as you are aware of it.

You can cancel an apartment free of charge up to 7 days in advance.

 

Room price 

All rooms have their own price for a stay of 1, 2 or more persons. Would you like to know the current price on the desired date? Then click here and enter the correct details. 

 

Other prices

Are you bringing a child from 0 to 3 years old? This one may stay for free.

You can let the child sleep in your big bed, or we will install a baby bed for free. Just be sure to indicate that he/she is coming with you. 

A child of 3+ years, or adult you can indicate when booking a room, this is not possible in some room types.

 

Times

Check-in is between 15 and 21 hours. Check out can be between 07 and 11 am.

 

Would you like to check in earlier or later? Please feel free to contact us by phone for options. 

The B&W Holiday apartments can only be booked for 3 nights or longer. In the White Lady apartments you can check in / out on Monday or Friday.

 

Breakfast

This is included in the room price of all hotel rooms. On Monday to Friday we serve breakfast between 07 and 9.30 am. On Saturday and Sunday between 8 and 10 am. 

Breakfast is also possible for all apartment-bookings, either per day (can be booked separately) or every day (hotel service).

 

Night register

Under the Penal Code and by government agencies we are required to keep a night register. In the night register we record our visitor's name, place of residence, and dates of stay. During your visit, we must check an identification document for authenticity and validity and make a note of it. When booking or during check-in, we ask you for this information. This personal information is not used for commercial or other purposes, and is stored by us only to fulfill legal obligations.

 

Lost&found

We are not responsible for your belongings, which you may lose or forget in your hotel room. We keep lost and found items for at least 1 month and we handle them as respectfully as possible. Please feel free to contact us.